15.10.10

the most holy trinity

the most holy trinity
(tritunggal maha kudus)

15.10.2010

nera

baum

baum gut und böse
(pohon yang baik dan jahat)

14.10.2010

nera